Academic Journals ®
© 2010 Online-E-Learning

Gebruiksvoorwaarden website

U wordt verzocht de onderstaande gebruiksvoorwaarden en uitsluitingen van aansprakelijkheid zorgvuldig door te lezen voordat u deze website gebruikt.

Aanvaarding van voorwaarden

Deze website ("website") wordt beheerd door Klawer Beheer BV hierna te noemen KB. Op deze website wordt met de aanduidingen "wij", "ons" en "onze" KB bedoeld. KB biedt U, de gebruiker, deze website, inclusief alle op deze website beschikbare informatie, tools en diensten aan op voorwaarde dat u alle daarop vermelde bepalingen, voorwaarden, reglementen en opschriften aanvaardt. Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u NIET akkoord gaat met deze gebruikersvoorwaarden verzoeken wij u deze website NIET te gebruiken.

Juistheid en volledigheid van informatie

KB is niet verantwoordelijk indien op deze website beschikbare informatie onjuist, onvolledig of niet actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend als algemene informatie bedoeld en dient niet als de enige basis voor het nemen van beslissingen te worden ingeroepen of gebruikt zonder raadpleging van primaire informatiebronnen die juister, vollediger en actueler zijn. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht informatie op de website te actualiseren. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is wijzigingen op de website bij te houden.

Uw gebruik van de website

Alle inhoud op deze website (met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, modellen, grafische voorstellingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audiofragmenten, downloads, interfaces, code en programmatuur) zijn exclusief eigendom vanaf KB en de licentiegevers of content-leveranciers daarvan en zijn beschermd onder auteursrecht, merkrecht en andere toepasselijke wetgeving. U mag op de website aanwezig materiaal benaderen, kopiëren, downloaden en afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u eventueel getoonde opschriften omtrent het auteursrecht, merkrecht of eigendomsrecht op het door u benaderde, gekopieerde of afgedrukte materiaal niet wijzigt of verwijdert. Elk ander gebruik van inhoud op de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het aanpassen, verspreiden, overdragen, uploaden, in licentie geven of vestigen van afgeleide werken van materiaal, informatie, programmatuur, producten of diensten welke van de website zijn verkregen is uitdrukkelijk verboden. KB of haar licentiegevers of contentleveranciers behouden de volledige eigendom van het op de website geplaatste materiaal, met inbegrip van alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, en verstrekken u dit materiaal onder een licentie die KB te allen tijde naar haar uitsluitend oordeel kan intrekken. KB verklaart noch garandeert dat uw gebruik van materiaal op deze website geen inbreuk maakt op rechten van derden die niet met KB zijn verbonden. Als voorwaarde voor uw gebruik van de website geldt dat u de website niet zal gebruiken voor doeleinden die op grond van deze gebruikvoorwaarden of de geldende wet onrechtmatig of verboden zijn.

Door u aangeleverd materiaal

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor eventueel via de website aangeleverd materiaal, met inbegrip van de rechtmatigheid, betrouwbaarheid, toepasselijkheid, oorspronkelijkheid en het auteursrecht van dergelijk materiaal. Het is u verboden via deze website content te uploaden die: (i) vertrouwelijk, beschermd, vals, frauduleus, smadelijk, lasterlijk, obsceen en/of bedreigend is, de privacy of publicatierechten schendt, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten maakt en/of beledigend, onrechtmatig of anderszins bezwaarlijk is; (ii) een strafbaar feit kan vormen of kan aanmoedigen, de rechten van enige partij kan schenden of anderszins tot enige aansprakelijkheid of wetsovertreding kan leiden; of (iii) softwarevirussen, politieke campagnes, kettingbrieven, grootschalige mailings of enige vorm van "spam" bevat. Het is u verboden een vals e-mailadres of andere identificatiegegevens te gebruiken, zich als andere persoon of entiteit voor te doen of zich schuldig te maken aan misleiding omtrent de oorsprong van content. Het is u verboden commerciële content naar de website te uploaden. Indien u materiaal aanlevert, verleent u KB en de daarmee verbonden maatschappijen, tenzij wij anders aangeven, een onbeperkt, niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijk materiaal over de gehele wereld via elk medium te gebruiken, te verveelvoudigen, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, daarvan afgeleide werken te vervaardigen, te verspreiden en te tonen. U gaat er tevens mee akkoord gaat dat het KB vrij staat ideeën, concepten en knowhow te gebruiken welke door u of personen die namens u handelen aan KB zijn verstrekt. U verleent KB en de daarmee verbonden maatschappijen het recht desgewenst de naam te gebruiken welke u in verband met dergelijk materiaal aanlevert. Alle persoonlijke gegevens die via deze website worden verstrekt, worden conform het Online Privacyreglement van de Website behandeld. U verklaart en garandeert dat u de eigendom houdt van of zeggenschap heeft over alle rechten op door u geplaatste content; dat de content juist is; dat het gebruik van door u aangeleverde content geen inbreuk maakt op enige bepaling van deze voorwaarden en geen schade aan enige persoon of entiteit toebrengt alsmede dat u KB schadeloos zal stellen voor alle vorderingen als gevolg van door u aangeleverde content,

Uitsluitingen

Het gebruik van deze website geschiedt uitsluitend voor uw risico. De website wordt aangeboden in de huidige staat. KB sluit uitdrukkelijk elke uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van enigerlei aard uit ten aanzien van enige aangelegenheid met betrekking tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en afwezigheid van inbreuk.
Indien u materiaal van deze website downloadt, doet u zulks naar eigen keuze en voor eigen risico. U bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal.

Beperking van de aansprakelijkheid

KB is nimmer en krachtens generlei wettelijke of gerechtelijke doctrine, hetzij op grond van onrechtmatige daad, overeenkomst, risicoaansprakelijkheid of anderszins, aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, bijkomende of gevolgschade als gevolg van het gebruik van de hierin opgenomen informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade als gevolg van winstderving, goodwillschade, gegevensverlies, werkonderbreking, juistheid van resultaten of computeruitval of -storing.
U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat noch KB, noch haar leveranciers aansprakelijk zijn voor lasterlijk, beledigend of onwettig gedrag van enige gebruiker van deze website. Uw enige en uitsluitend rechtsmiddel voor een of meer van bovengenoemde vorderingen of een geschil met kb bestaat uit het staken van het gebruik van de website. U en KB gaan ermee akkoord dat een eventuele rechtsvordering als gevolg van of in verband met de website binnen een (1) jaar na het ontstaan dient te worden ingesteld en de rechtsvordering anders definitief wordt uitgesloten. omdat beperkingen op de duur van stilzwijgende garanties of de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid wegens gevolg- of bijkomende schade in bepaalde rechtsgebieden niet zijn toegestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet of slechts gedeeltelijk op u van toepassing.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord namens KB verweer te zullen voeren en haar schadeloos te zullen stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, schaden, kosten en uitgaven, met inbegrip van kosten voor juridische bijstand, als gevolg van of in verband met uw gebruik van de website.

Auteursrechtvermelding

Tenzij anders is vermeld zijn de grafische voorstellingen, knoppen en tekst op deze Website exclusief eigendom van KB en haar dochtermaatschappijen. Met uitzondering van persoonlijk gebruik, is het verboden dergelijke onderdelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KB in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins, te kopiëren, te verspreiden, te tonen, te verveelvoudigden of over te dragen.

Handelsmerken

Deze Website bevat logo's, merktekens en andere handels- en dienstenmerken (gezamenlijk te noemen de "merken") welke eigendom zijn van of onder licentie zijn verstrekt aan KB en de dochtermaatschappijen of licentiegevers of content-leveranciers daarvan. Al dergelijke merken zijn eigendom van de respectieve eigenaren daarvan. De inhoud van deze Website kan nimmer worden uitgelegd als bij implicatie, door uitsluiting of anderszins verlenen van een licentie of gebruiksrecht op een op deze Website getoond merk zonder schriftelijke toestemming van KB of een dergelijke derde die een op deze Website getoond merk in eigendom houdt. KB behoudt alle niet uitdrukkelijk verleende rechten op de website en de inhoud daarvan. Deze website en alle content daarop, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, modellen, grafische voorstellingen, interfaces en codes en de keuze en opstelling daarvan zijn beschermd als compilatie krachtens het auteursrecht van de Verenigde Staten en van andere landen.

Links naar websites van derden

Om het gebruikers gemakkelijk te maken kan deze website links bevatten naar andere websites die eigendom zijn en worden beheerd door derden en niet door KB worden onderhouden. Zelfs indien dergelijke derden met KB zijn verbonden heeft KB geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites, die elk hun eigen reglementen inzake privacy en gegevensverzameling hebben en van KB onafhankelijke wettelijke reglementen hanteren. KB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites en onthoudt zich van elke verklaring omtrent de inhoud of juistheid van materiaal op dergelijke sites. Het bekijken van dergelijke websites van derden geschiedt volledig voor uw eigen risico. Terughoudende taal omtrent toekomstgerichte verklaringen Deze website kan verklaringen, ramingen of prognoses bevatten die worden beschouwd als "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de federale effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie speculatief en gebaseerd op de thans beschikbare informatie, bedrijfsplannen en prognoses omtrent toekomstige gebeurtenissen en trends. Zij zijn als zodanig omgeven met talloze risico's en onzekerheden. De huidige resultaten en prestaties kunnen aanzienlijk afwijken van KB's ervaringen uit het verleden en haar huidige verwachtingen of prognoses. KB aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Bevoegde rechter

KB onderhoudt en beheert deze website vanuit haar vestiging te Doesburg, Nederland. Op de gebruiksvoorwaarden en de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing. Door deze website te gebruiken stemt u ermee in dat rechters in Amsterdam bevoegd zijn kennis te nemen van eventuele rechtsgedingen als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden. Indien enig deel van deze gebruiksvoorwaarden onrechtmatig, nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, wordt dat onderdeel als deelbaar beschouwd en overeenkomstig de geldende wet uitgelegd. Een dergelijke voorwaarde is niet van invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Het door KB niet optreden ten aanzien van een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden door u of anderen vormt geen verklaring van afstand en geen beperking van de rechten van KB ten aanzien van een dergelijke overtreding of daaropvolgende overtredingen.


| | |